Gọng kính Chopard VCH279 0700(56)

VCH279070056
Chopard