Gọng kính Chopard VCH268S 09XK(53)

VCH268S09XK53
Chopard