404 (danh từ)

Cụm chữ định mệnh này sẽ hiện ra khi bạn muốn tìm một nội dung gì đó nhưng lại gõ sai đường dẫn (địa chỉ) và trang web sẽ nói với bạn 3 chữ "Bốn không bốn". Bạn cũng có thể đọc là "Bốn không tư" cũng được. Đại loại là không tìm thấy nội dung bạn cần tìm.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm ở phần đầu của website chúng tôi để tìm kiếm những mã sản phẩm mắt kính hoặc đồng hồ hàng hiệu chính hãng.